Adatkezelési tájékoztató
Arcvarázs arcmasszázs

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2021. február 1-től érvényes.
Bevezetés:
Vendégeimmel történő kapcsolattartás során személyes adatokat kezelek abból a célból,
hogy részükre minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújthassak.
Jelen adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy milyen személyes adatokat kezelek, milyen
célokra használom fel, hogyan kezelem azokat, illetve, hogy milyen lehetőségek állnak az
Ön rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.


Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Név: Sztarenszky Lídia e.v.
Székhely, levelezési cím: 5712, Szabadkígyós, Arany János u. 51.
Adószám: 56709245-1-24
E-mail cím: sztarenszky.lidia@gmail.com
Honlap: www.arcvarazs-arcmasszazs.hu
Telefonszám: +36-20-9661163


Fogalommeghatározások:
 a GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Általános
Adatvédelmi Rendelete;
 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagybármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeitönállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit azuniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;


 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi;
 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak;
 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatkezelési irányelvek:
Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzem a személyes
adatok kezelését és betartom a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az
alábbiakra:
 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni.
 A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet.
 A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet.
 A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


Az általam kezelt személyes adatok:
1.Vendégeim adatainak kezelése, nyilvántartása:
 A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-
mail címe.
 A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolattartás, számlázási kötelezettségek
teljesítése.
2. Az adatkezelés jogalapja:
 Az adatkezelés jogalapja a Vendég önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
kifejezett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.
 A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja
 Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az adatkezelő jogos
érdeke: üzletmenet folytonosság.
A Vendégek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként veszik igénybe az
Adatkezelő szolgáltatását.
A Vendég jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A személyes adatok tárolásának időtartama 10 év.
3.Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Arcvarázs Facebook oldalán:
 Az Arcvarázs, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt
tart fenn.
 Az Arcvarázs Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem
kezeli.
 A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 Az Arcvarázs nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért, valamint nem felel semmilyen, a Facebook
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének
megváltoztatásából fakadó problémáért.


Adatfeldolgozók megnevezése:
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
1. Könyvelés
Health Book Szolgáltató  Kft.
elérhetősége: www.centerkonyveles.hu
2. Számlázás
Számlázz.hu
elérhetősége: www.szamlazz.hu

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül
tájékoztatást kérhet tőlem, hogy adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél
miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelem. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldök.
 A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti
tőlem, hogy valamely adatát módosítsam. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül intézkedek, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást
küldök. 
 A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti tőlem
adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megteszem, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldök. 
 A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti
tőlem adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül megteszem, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást
küldök.
 A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat
az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálom, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hozok, a döntésről pedig tájékoztatom Önt.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen írásban az alábbi
elérhetőségek egyikére küldött kérelmében, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül
helyre álljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszek, hogy a vázolt
probléma megoldódjon.
 e-mailben: sztarenszky.lidia@gmail.com
 postai úton: Sztarenszky Lídia
5712, Szabadkígyós, Arany János u. 51.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről
a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu